HerethHereth and RegionSaul kills many priests1 Samuel 22:5 NASB1 Samuel 22:5 KJV