Bor-ashanBor-ashan and RegionDavid at Ziklag1 Samuel 30:30 NASB1 Samuel 30:30 KJV