SinaiSinai and RegionSinai desert near HazerothThe Mercy Seat and the Ark of the CovenantExodus 37:10 NASBExodus 37:10 KJV