BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate lionsEzekiel 26:13 NASBEzekiel 26:13 KJV