BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate lionsEzekiel 31:1 NASBEzekiel 31:1 KJV