CushCush and RegionIsaih's messageIsaiah 45:14 NASBIsaiah 45:14 KJV