BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseIsaiahIsaiah 48:16 NASBIsaiah 48:16 KJV