JerusalemJerusalem and RegionJerusalem area aerial from northNehemiah's PrayerNehemiah 1Nehemiah prayingNehemiah 1:9 NASBNehemiah 1:9 KJV