JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah 13:1 NASBNehemiah 13:1 KJV