JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 13:9 NASBNehemiah 13:9 KJV