JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah's Prayer AnsweredNehemiah prayingNehemiah 2:1 NASBNehemiah 2:1 KJV