JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah teaches the peopleNehemiah 5:4 NASBNehemiah 5:4 KJV