JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah 7:12 NASBNehemiah 7:12 KJV