JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 7:19 NASBNehemiah 7:19 KJV