JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah 7:24 NASBNehemiah 7:24 KJV