AnathothAnathoth and RegionNehemiah 7:27 NASBNehemiah 7:27 KJV