JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 7:5 NASBNehemiah 7:5 KJV