JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah 7:52 NASBNehemiah 7:52 KJV