JerusalemJerusalem and RegionJerusalem area aerial from northNehemiah 7:55 NASBNehemiah 7:55 KJV