JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 7:58 NASBNehemiah 7:58 KJV