JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 7:72 NASBNehemiah 7:72 KJV