JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilNehemiah 7:73 NASBNehemiah 7:73 KJV