BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseHezekiahIsaiah 39:1 NASBIsaiah 39:1 KJV