KiriathaimKiriathaim and RegionJerusalem Besieged By BabylonJeremiah PreachesJeremiah 48:1 NASBJeremiah 48:1 KJV