Ramah_4Ramah_4 and RegionHannah presents Samuel to Eli1 Samuel 2:11 NASB