Ramah_4Ramah_4 and Region1 Samuel 8:9 NASB1 Samuel 8:9 KJV