MahanaimMahanaim and RegionMahanaim from northwest2 Samuel 19:12 NASB