MahanaimMahanaim and RegionMahanaim from northwest2 Samuel 19:14 NASB