MahanaimMahanaim and RegionMahanaim from south2 Samuel 19:5 NASB