GathGath and Region2 Samuel 21:22 NASB2 Samuel 21:22 KJV