SinaiSinai and RegionSinai desert near Hazeroth3Deuteronomy 10:10 NASB