HeshbonHeshbon and RegionDeuteronomy 2:28 NASBDeuteronomy 2:28 KJV