HeshbonHeshbon and RegionDeuteronomy 2:30 NASBDeuteronomy 2:30 KJV