HeshbonHeshbon and RegionDeuteronomy 2:31 NASBDeuteronomy 2:31 KJV