HeshbonHeshbon and RegionDeuteronomy 3:6 NASBDeuteronomy 3:6 KJV