SinaiSinai and RegionSinai desert near Hazeroth4Israelites build the Tabernacle