SinaiSinai and RegionSinai desert near Hazeroth5Israelites build the Tabernacle