SinaiSinai and RegionSinai desert near HazerothIsraelites build the Tabernacle