SinaiSinai and RegionSinai desert near Hazeroth3Israelites build the Tabernacle