Sinai



Sinai and Region



Sinai desert near Hazeroth5



Israelites build the Tabernacle