Kir-haresethKir-hareseth and RegionIsaih's messageIsaiah 16:7 NASB