GomorrahGomorrah and RegionJeremiah PreachesJeremiah 23:14 NASB