KiriathaimKiriathaim and RegionJeremiah PreachesJeremiah 48:1 NASB