Beth-diblathaimBeth-diblathaim and RegionJeremiah PreachesJeremiah 48:22 NASB