Bozrah_2Bozrah_2 and RegionJeremiah PreachesJeremiah 48:24 NASB