Kir-haresethKir-hareseth and RegionJeremiah PreachesJeremiah 48:37 NASB