BozrahBozrah and RegionJeremiah PreachesJeremiah 49:15 NASB