GomorrahGomorrah and RegionJeremiah PreachesJeremiah 50:40 NASB