GomorrahGomorrah and RegionJeremiah PreachesJeremiah 50:41 NASB