Shechem



Shechem and Region



Shechem Middle Bronze wall



Joshua 24:1 NASB